Search
  • Dr. Noorzad

!خواندن نماز صبح شما را از سکته مغزی نجات میدهد

با خواب شب، غلظت خون بالا میرود و هرچقدربه صبح نزدیک میشویم خون غلیظ تر میشود و درست لحظات نزدیک شدن به اذان به بالاترین حد خود میرسد! دلیل اینکه اکثر سکته ها سحر به بعد هست همین مسئله است!

کسانی که بیدار میشوند با وضو گرفتن قدری خون تنظیم میشود و با خواندن نماز، بدن کاملا متوازن شده و به حالت نارمل باز میگرددد!

بیخود نیست که میگوییم خدا از مادر هم مهربانتر است

حرکات نماز بار مغناطیسی بدن را تخلیه و از سرطان در وی جلوگیری میکند. © Copyright 2008-2019 Alfalah Medical Laboratory. All rights reserved